Listina práv a svobod zaměstnance

Ahoj přátelé! Zdravím v novém roce.

Pustil jsem se naplno do psaní knihy o svobodě v práci. Jedním ze základních dokumentů, který pro tento projekt potřebuji vytvořit je tzv. „Listina práv a svobod zaměstnanců“. Ve světě jsem nic takového nenašel a proto jsem vzal několik základních listin občanských práv a na základě toho připravil 47 základních práv zaměstnance. V občanském životě je to dnes už vcelku dodržovaná věc. Ve světě firem však zatím spíše UFO. Nicméně ve světovém měřítku se však už věci daly do pohybu a je jen otázkou času, kdy otázka svobod v práci přestane být i zde exotikou. Tato listina práv může být jakousi vizí, až kam je možné se v práci dostat.

Potřebuji s tím ale pomoct. Zejména prosím o vaší kritiku. Jaký je z toho váš první dojem? Co jinak vás při čtení napadá? Co byste přidali/ubrali? Je tomu rozumět? Samozřejmě, kdybyste na něco podobného narazili ve světě, sem s tím. Proč vymýšlet vymyšlené… :-).

Jinak podobných proseb (co se týče projektu knihy) mám v plánu víc. V manšaftu s podobně založenýma lidma se to píše výrazně líp než člověku samotnému. Kdo byste se na tomhle projektu chtěl podílet, pošlete mi prosím e–mail: tomas-zavináč-peoplecomm-cz. Moc díky. Může to pro nás pro všechny být velmi zajímavý projekt, na kterém se dají mraky věcí naučit a kterým snad i významně ovlivníme to, jak dnes přistupujeme k práci. Alespoň moje ambice nejsou rozhodně při zemi.

Moc díky za jakýkoli vstup, názor, link. Ať se daří. Tomáš

Listina práv a svobod zaměstnance:

 1. Lidé se rodí a jako zaměstnanci zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti firmě (= firmě, ve které je zaměstnanec zaměstnán. Dále jen „firma“) jako celku.
 2. Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému. Proto výkon přirozených práv každého člověka nemá jiných mezí než ty, které zajišťují ostatním zaměstnancům užívání týchž práv.
 3. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, výše pracovního úvazku nebo jiného postavení.
 4. Každý je způsobilý mít práva.
 5. Nikdo nesmí být ponižován, šikanován, mučen ani podroben jinému krutému zacházení nebo trestu.
 6. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
 7. Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
 8. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
 9. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
 10. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
 11. Každý má právo vlastnit majetek firmy. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
 12. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné v zájmu firmy jako celku, a to na základě zákona a za náhradu.
 13. Pracovní místo je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm pracuje. Prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení. Stejně tak osobní majetek zaměstnanců je nedotknutelný. Osobní prohlídky při příchodu, odchodu nebo během pobytu v práci jsou nepřípustné.
 14. Každý zaměstnanec má právo oblékat se a zařídit si své pracoviště podle svého nejlepšího přesvědčení a vkusu.
 15. Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, elektronickou cestou nebo obsah jakékoli činnosti na internetu.
 16. Jakékoli omezování pohybu na internetu je nepřípustné. Veškerá činnost zaměstnance na internetu musí být v souladu se zákonem.
 17. Svoboda pohybu a pobytu po firmě je zaručena.
 18. Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území firmy, ji má právo kdykoli svobodně opustit.
 19. Každý zaměstnanec má právo na svobodný vstup do firmy. Žádný zaměstnanec nemůže být k opuštění firmy nucen.
 20. Každý zaměstnanec má právo určit si výši pracovního úvazku, délku dovolené i čas jejího čerpání.
 21. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
 22. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby v zaměstnání je zaručena.
 23. Nikomu se nesmí dít újma pro jeho názory, i náboženské, ledaže by jejich projev rušil pořádek stanovený vnitřními předpisy firmy nebo zákonem.
 24. Právo na veškeré firemní informace je zaručeno.
 25. Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice firmy.
 26. Cenzura je nepřípustná.
 27. Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na orgány řízení firmy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Peticemi nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
 28. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
 29. Každý má právo, aby se účastnil řízení firmy přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.
 30. Vedení firmy budiž vůlí jejich zaměstnanců; tato vůle má být vyjádřena pravidelně konanými a správně prováděnými volbami na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování.
 31. Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená vnitřními předpisy firmy.
 32. Zaměstnanec má právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený touto Listinou.
 33. Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.
 34. Zaměstnancům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích.
 35. Každý má právo nad rámec svého zaměstnání podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
 36. Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými lidmi uvnitř i vně firmy na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.
 37. Odborové organizace vznikají nezávisle na firmě. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.
 38. Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.
 39. Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
 40. Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
 41. Každý má právo na ochranu zdraví.
 42. Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
 43. Každý má právo na vzdělání.
 44. Každý má právo na příznivé životní prostředí. Stejně jako na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí uvnitř i vně firmy.
 45. Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachování práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha ve firmě.
 46. Při výkonu svých práv nesmí nikdo ohrožovat ani poškozovat prostředí a zdroje firmy stejně jako práva ostatních zaměstnanců.
 47. Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

(Zdroj: Prohlášení práv člověka a občana, Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod)

__________________
Zůstaňme v kontaktu: Zprávy ze života
Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.
V případě, že čerpáte z mé práce a cítili byste potřebu "vyrovnat energie" - zde je možnost poslat mi libovolný finanční příspěvek na transparentní účet číslo: 2400493472/2010. Dar za dar. Díky.