Tento blog může být jedním z mikro-vodítek pro ty z vás, kteří chcete přebudovat firmu či tým tak, aby lidé uvnitř mohli dělat více toho, co mají rádi. Tak, aby firma prospívala nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. Najdete zde rámcový kontrolní seznam toho, co je třeba aby ve firmě fungovalo pokud chcete, aby byla lidská a prospěšná. Je to to, čemu se věnuje workshop Svobodná & zodpovědná firma. Ten letošní podzimní proběhl první listopadový týden na statku Solopysky u Sedlčan, jarní plánujeme na 20.-21.4.2015 na stejném místě. Pokud chcete větší hloubku, příklady z praxe a propojení s ostatními, hlaste se zde. 10.12. pořádáme první pokusný neformální sraz na stejné téma v Praze zde. Taky varianta.

Zde je deset principů, na kterých postavit firmu, tým či jakoukoli jinou lidskou skupinu (tj. třeba i rodinu nebo zájmový klub) tak, aby lidi uvnitř mohli být, co nejvíce sami sebou . Více viz i Index svobody. Pro kontrast si poslechněte Garyho Hamela, který mluví o tom, proč a jak fungují firmy postavené na principech managementu – zde.

1. Smysl & vize – Nastavení smyslu firmy tak, aby byl srozumitelný a magnetický. Definování vize s cílem dát organizaci a lidem uvnitř i okolo směr.

– Vyjasňovat “Proč?”
– Vyjaňovat “Co?”

2. Dialog & naslouchání – Firma vytváří příležitosti k dialogu všech zúčastněných. Zaměstanci umí aktivně naslouchat, argumentovat a dosahovat konsensu.

– Rozvíjet dovednosti
– Nastavovat příležitosti

3. Fair play & důstojnost – Lidi se nedělí na podřízené a nadřízené, převažuje pocit, že to co dávají do firmy je v rovnováze s tím, co si z ní berou. Stejně tak pocit důstojné existence.

– Odbourat symboly moci
– Nastavit procesy k dosažení rovnováhy mezi “dávám/beru”

4. Transparentnost – Všichni mají přístup k informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii firmy. Lidé mají dovednost informacím rozumět a nakládat s nimi.

– Nastavit a ladit procesy – co, jak, kdy má kdo k dispozici za informace
– Kultivovat dovednosti porozumění a nakládání s informacemi

5. Zodpovědnost – Firma kultivuje princip osobní zodpovědnosti. Pomáhá vyjasňovat, kdo odpovídá komu a to směrem dovnitř i navenek.

– Zavést kulturu dodávání
– Důsledné uzavírání dohod a vlídné trvání na dohodách

6. Jednotlivě i společně – Jednotlivec má stejnou váhu jako celek. Má jméno, je vidět i slyšet. Hledání správné rovnováhy mezi sounáležitostí s firmou a důrazem na vlastní identitu.

– Hrdost na firmu. Vyjasňovat na čem stojí?; definice společných rituálů
– Podporovat “viditelnost” jednotlivců

7. Autonomie – Nastavení rozhodovacích procesů tak, aby měl každý člen organizace možnost spolurozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým či za kolik bude dělat.

– Zavést “princip ponoru”
– Kultivovat kulturu razení se vs. dovolování se

8. Integrita – Nastavení života organizace tak, aby její činnost byla v souladu s etickými a morálními principy. Vyladění se podle sdílených hodnot. Soulad mezi slovy a činy. Opravdovost.

– Žít “desatero”
– Začít přeorganizovávat firmu tak, aby prospívala vlastníkům, ale i zaměstnancům, zákazníkům, komunitě, planetě – viz kontrolní seznamy v knize Zodpovědná firma.

9. Decentralizace – Přeorganizování firmy do menších celků tak, aby lidé mohli budovat přirozené vztahy na důvěře a rozhodovat se na bázi konsensu. Tak, aby sebe-řízení mohlo převážit nad pod-řízením.

– Přeorganizování lidí tak, aby zodpovídali společně za celek

10. Zpětná vazba – Zajištění plynulého, přirozeného toku zpětné vazby s orientací na to, kde se daří. Lidé v organizaci chápou důležitost zpětné vazby a mají nástroje k jejímu sdílení.

– Nastavení procesů
– Kultivace dávání, přijímání, porozumění a nakládání se zpětnou vazbou

Na závěr pár fotek z podzimního setkání v Solopyscích. Navést vás může i prezentace v úvodu. A jestli ano, dejte vědět. A pokud můžete rozšiřte to i tam, kde o svobodě ještě neslyšeli. Nebo tam, kde sice o svobodě mluví, ale nechápou, co je zodpovědnost. Díky.